versie: 4 oktober 2016

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Pasion y Sabor zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Door het gebruik van de internetsite van Pasion y Sabor, het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pasion y Sabor worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pasion y Sabor ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Pasion y Sabor zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Pasion y Sabor behoudt zich verder uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pasion y Sabor. Pasion y Sabor is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pasion y sabor dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven enz. betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Pasion y Sabor garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie enz. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling kan geschieden per creditcard of via e-banking. Meer info hierover vindt u op het blad betalingen.

Artikel 4. Verzakingsrecht

De consument kan binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn verzakingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer u het product ongeopend, compleet, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking retourneert, kan er na overleg met Pasion y Sabor aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending. De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument. Indien de consument van het verzakingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Pasion y Sabor binnen 15 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan Pasion y Sabor betaalde.

Artikel 5. Levering

5.1 De door Pasion y sabor opgegeven levertijden (2-4 werkdagen) gelden als indicatie en niet als fatale termijnen. Overschrijding van enige levertijd geeft u geen recht op schadevergoeding.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pasion y sabor verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Klachten

7.1 U heeft de verplichting om direct bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pasion y Sabor daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pasion y Sabor de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Voor door Pasion y Sabor geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld.

8.2 Pasion y Sabor is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan u of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant vanPasion y Sabor. Pasion y Sabor is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Pasion y Sabor, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pasion y Sabor ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pasion y Sabor gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pasion y Sabor kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pasion y Sabor, dan wel tussen Pasion y Sabor en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pasion y Sabor, is Pasion y Sabor niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pasion y Sabor.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.